Dining & Nightlife

Xinda Branch of Shanghai Bohai Food and Beverage Co

Address: 8 Lane 115 Xincheng Rd, Shihua Community


Shanghai Edinburgh Hotel

Address: 127, 129 Longsheng Rd, Shihua Community


Quansheng Hotel

Address: 753, 761, 769 Jinlongxin Street, Zhujing Town


Ming Gu Restaurant

Address: 2F, 14 Lane 436 Jinlongxin Street, Zhujing Town


Liantong Hotel

Address: 2-22 Junmin Rd, Caojing Town


Kangyu Food and Beverage

Address: 1142 Jinshi Rd S., Jinshanwei Town


Jinhuangchao Hotel's restaurant

Address: 128 Jingbo Rd, Fengjing Town


Hengshun Restaurant

Address: 319-325 Hengshun Rd, Jinshan Industrial Zone


1... 1 2 3 4 5 > ... 6